Härskartekniker

Maktspel, maktspråk och manipulationer

Berit Ås, professor i socialpsykologi och den första kvinnliga partiledaren i Norge, är mest känd för beskrivningen av härskarteknikerna. Hon kartlade från början fem härskartekni­ker som mycket väl täcker in de flesta härskarbe­teenden vi kommer i kontakt med.  

Under årens lopp har fler härskartekniker lyfts fram av olika personer. Åsa Häggström och Bo Rim beskriver i boken Härskartekniker – Maktspel, maktspråk och mani­pulationer (ännu ej utgiven), ytterligare fem vanligt förekommande härskartekniker.  

Dessa tio härskartekniker kan kort sammanfattas så här:
 

1. Osynliggöra
Att ignorera och undvika dig genom att inte se, höra eller lägga märke till dig eller dina åsikter.

2. Förlöjliga
Att framställa dig som löjlig och skrattretande och framhålla dina åsik­ter som oviktiga eller pinsamma.

3. Undanhålla information
Att begränsa ditt inflytande och dina möjligheter till delaktig­het genom att undan­hålla viktig information.

4. Dubbelbestraffa
Att ställa dig inför olika alter­nativ och utsätta dig för missnöje och
kritik oav­sett vad du väljer att göra.

5. Skuld- och skambelägga
Att få dig att känna skuld eller skam för något du har sagt, gjort eller blivit utsatt för. 
 

6. Nedvärdera och förminska
Att förringa din betydelse genom att underskatta dig, dina åsik­ter och handlingar.

7. Motsäga och vilseleda
Att få dig att bli osäker och släppa din ståndpunkt, genom att distrahera och förvilla bort dig.

8. Skvallra och förtala
Att stämpla och svart­måla dig genom att ljuga och sprida illasin­nade rykten.

9. Hota och förfölja
Att skrämma dig till under­kastelse genom att använda utpressning och verbalt våld.

10. Fysiska övergrepp
Att tvinga dig till undergi­venhet genom att använda fysiskt våld.